VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

PurSan Beauty, Wellness & Lifestyle Locatie St Pancras en PurSan’s Webshop 

Artikel 1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “PurSan’s webshop”: PurSan Beauty, Wellness & lifestyle, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Haarlem, onder dossiernummer 34363533 met BTW nummer 185588116B01.

1.2 PurSan’s webshop is een virtuele winkel alwaar exclusieve huidverzorgingsproducten en –behandelingen alsmede cadeauartikelen kunnen worden gekocht, via het webadres www.pursan.nl

1.3 Hier al wordt bijzondere aandacht gevraagd voor het gestelde in artikel 14 dat handelt over  het gebruik van de aangeboden producten.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de webshop www.pursan.nl, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn te downloaden als Pdf-bestand door middel van de link hieronder. Op verzoek zendt PurSan’s webshop u een schriftelijk exemplaar van de Algemene Voorwaarden.

2.2 De klant die een bestelling doet / een product of behandeling koopt verklaart daarmee de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden onverkort te aanvaarden.

2.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de klant van het aanbod op PurSan’s webshop in de vorm van het plaatsen van een bestelling op de op de website aangegeven wijze, onverminderd het volgende. PurSan’s webshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De de productprijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief kosten van verpakking en verzending. Bij het bestelproces en vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de door de koper verschuldigde totale prijs aangegeven.

4.2 Voor zendingen binnen en buiten Nederland hanteert PurSan’s Webshop verschillende tarieven voor de verzendkosten.

4.3 PurSan’s webshop kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn. Aan dergelijke onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

4.4 Het aanbod van producten met korting en bij acties en soortgelijke aanbiedingen geldt slechts zo lang de voorraad strekt. De klant heeft bij uitputting van het aanbod de keuze om de overeenkomst gestand te doen door bijbetaling van het alsdan verschuldigde dan wel recht op restitutie van de betaalde prijs.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betalingen dienen te geschieden bij vooruitbetaling en op de wijze die is aangegeven bij het bestelproces op de websites. De betaling kan plaatsvinden via PayPal of iDEAL. Als u bankiert via Internet dan kunt u op onze site met behulp van iDEAL op een veilige manier elektronisch de gekochte producten van uw bankrekening betalen. Voor meer informatie gaat u naar www.paypal.com of www.ideal.nl.

5.2 De klant geeft door te bestellen PurSan’s webshop toestemming en machtigt deze onherroepelijk om alle handelingen te verrichten die nodig zijn bij de betaalmethode om de betaling te ontvangen.

5.3 Bij betaling geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van PurSan’s webshop.

5.4 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant per e-mail een bevestiging van de sluiting van de overeenkomst, onverminderd het bepaalde in artikel 3.1.

Artikel 6. Levering

6.1 PurSan’s webshop streeft ernaar om binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling het gekochte ter verzending aan te bieden. Echter, deze termijn is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft nimmer recht op schadevergoeding en kan evenmin leiden tot het annuleren of ontbinden van de overeenkomst.

6.2 In geval van vertraging in de verzending, bijvoorbeeld omdat producten tijdelijk niet leverbaar zijn, zal PurSan’s webshop de koper na drie werkdagen na de sluiting van de overeenkomst en de ontvangst van de betaling terzake informeren.

6.3 Indien het niet mogelijk blijkt gekochte producten binnen dertig dagen na de sluiting van de overeenkomst en de ontvangst van de betaling te leveren wordt de klant daarover geïnformeerd en heeft de klant het recht de koop ongedaan te maken.

6.4 In geval meer dan één product is gekocht, vindt zo veel mogelijk gelijktijdige levering van alle producten plaats in één zending.

6.5 PurSan’s webshop spant zich in om de aangeboden producten zo duidelijk, waarheidsgetrouw en volledig als mogelijk is af te beelden en te beschrijven op de website. Geringe afwijkingen bij levering geven de klant geen recht op ontbinding van de overeenkomst en leiden niet tot schadeplichtigheid van PurSan’s webshop.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door PurSan’s webshop geleverde producten blijven haar eigendom tot aan het moment van volledige betaling door de klant van al hetgeen de klant op grond van de ter zake gesloten overeenkomst(en) aan PurSan’s webshop verschuldigd is.

Artikel 8. Ruilen van artikelen

8.1 Producten die van PurSan’s webshop zijn gekocht, kunnen met opgaaf van redenen worden geruild, doch uitsluitend indien de koper binnen acht dagen na ontvangst van het product èn een e-mail stuurt naar info@pursan.nl onder vermelding van het artikelnummer, de aankoopdatum, de reden van ruiling èn tevens binnen genoemde termijn het product in originele staat en in ongeopende productverpakking genoegzaam verpakt per aangetekende post en voldoende gefrankeerd retour zendt aan c.q. aflevert aan PurSan Beauty, Wellness & Lifestyle, Hoofdstraat 156B 2071 EM te Santpoort-noord. 

8.2 PurSan’s webshop accepteert uitsluitend ruilingen die met volledige inachtneming van artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden hebben plaatsgevonden. Ruilingen die niet of niet tijdig zijn aangemeld en/of waarbij het product niet tijdig is teruggezonden worden niet geaccepteerd.

8.3 In geval van correcte ruiling zal de koper uitsluitend aanspraak hebben op een tegoedbon, uitgegeven door PurSan’s webshop, of om te gebruiken in de winkel van PurSan Beauty, Wellness & Lifestyle te St Pancras.

Artikel 9. Klachten

9.1 PurSan’s webshop spant zich in om aan de koper een goed product te leveren. Na ontvangst van de zending dient een koper geleverde producten te inspecteren en een vermeend gebrek binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk te melden aan PurSan’s webshop, per e-mail aan info@pursan.nl of per aangetekende brief aan PurSan Beauty, Wellness & Lifestyle, Broeckerhoek 2a, 1834 Ja  te St Pancras.

9.2 PurSan’s webshop is niet aansprakelijk voor vertraging van een bestelling door TNT Post. vertraging in de verzending geeft de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst noch op schadevergoeding.

Artikel 10. Herroeping

10.1 De koper heeft bij aankoop van een product op afstand de mogelijkheid om de overeenkomst binnen zeven werkdagen na ontvangst van het product te ontbinden, doch uitsluitend indien de koper binnen deze termijn èn een e-mail stuurt naar info@pursan.nl onder vermelding van het artikelnummer, de aankoopdatum, èn tevens daarbij omgaand het product in originele staat en in ongeopende productverpakking genoegzaam verpakt per aangetekende post en voldoende gefrankeerd retour zendt aan c.q. aflevert op de Hoofdstraat 156B ,2071 EM te Santpoort-noord.

10.2 PurSan accepteert uitsluitend een herroeping die met volledige inachtneming van artikel 10.1 van deze Algemene Voorwaarden heeft plaatsgevonden. Een herroeping die niet of niet tijdig is aangemeld en/of waarbij het product niet tijdig is teruggezonden wordt derhalve niet geaccepteerd.

10.3 In geval van correcte herroeping zal de koper aanspraak hebben op restitutie van het aankoopbedrag verminderd met de verzendkosten. Betaling zal plaatsvinden op het door de koper aangegeven bankrekeningnummer, binnen dertig dagen.

Artikel 11. Overmacht

11.1 PurSan heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst bij schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat PurSan gehouden is tot enige schadevergoeding.

11.2 Onder overmacht is te verstaan elke omstandigheid buiten de macht van PurSan die van dien aard is dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet is te vergen. Het gaat om een zogenoemde niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen. Onder overmacht is mede te verstaan / zijn mede begrepen oorlog en binnenlandse onlusten, natuurrampen, gebrek aan grondstoffen, gebrekkige transportmogelijkheden, bedrijfsstoringen, ziekte van eigenaar en/of personeelsleden, belemmeringen door maatregelen, besluiten of handelingen van overheden en haar instanties. 

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

12.1 Op alle aanbiedingen die PurSan doet en alle overeenkomsten die PurSan sluit is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien of hiermee verband houden, van welke aard ook, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 13. Overige bepalingen 1

13.1 Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal als voorkomend op de websites van PurSan Beauty, Wellness & Lifestyle, PurSan’s webshop en/of de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderzins te gebruiken.

Artikel 14 Overige bepalingen 2

14.1 PurSan Beauty, Wellness & Lifestyle en PurSan’s webshop benadrukken dat haar producten en behandelingen niet kunnen dienen als medicijn of als vervanging daarvan. De informatie die PurSan geeft op haar websites kan niet worden beschouwd als advies over een medische behandeling of vervanging daarvan en kan niet de diagnose van een arts, specialist of andere medicus vervangen. PurSan Beauty, Wellness & Lifestyle en PurSan’s webshop aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het al dan niet onoordeelkundig gebruik van haar producten.

Contactgegevens:

PurSan Beauty, Wellness & Lifestyle
Broeckerhoek 2a
1834JA St Pancras
tel: 06-30111308
website: www.pursan.nl
email: info@pursan.nl
Bank rekeningnummer:
BTW nummer 185588116B01
KvK nummer 34363533

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Website & Onlineshop